5a9679b5-frame-1_10oe0l8000000000000028.png

Nền tảng kết nối Chuyên gia các ngành để giúp bạn học bất cứ gì bạn cần.

Real-time Learning & Discussion

Kết Nối 

Chuyên Gia 

Tới Bạn

92cceab9-frame-3_10kq0jk000000000000028.png

Glints

ExpertClass

Làm Gì?

Glints giúp bạn học từ những người giỏi nhất đang làm trong ngành bạn quan tâm.

Chúng tôi có 02 mô hình lớp học:

 

Các lớp học hiện có